Marketing Produce マーケティングプロデュース事業

長崎べっ甲の新市場開拓のための調査事業

長崎べっ甲における首都圏消費動向調査の為、エンドユーザーとの意見交換座談会を開催。並びに調査先・対象店舗の視察及び店舗スタッフ意識調査ヒアリングを実施。

主催:一般社団法人日本べっ甲協会

座談会風景

報告書の作成と座談会ビデオ編集

店舗視察